Dane osobowe – przetwarzamy zgodnie z RODO

hr

K L A U Z U L A     I N F O R M A C Y J N A

EINGISH VERSION OF GDPR | DEUTSCHE VERSION DSGVO

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Nowy Dom Okna Sp. z o.o. zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:

 • Nowy Dom Okna Sp. z o.o. siedziba: 64-800 Chodzież, ul. Siejaka 29 jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie Spółka weszła wskutek zawieranych z Państwem umów i czynności przedumownych, wystawianiem faktur, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb i reklamacji.
 • Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez Nowy Dom Okna Sp. z o.o., jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa cywilnego oraz gospodarczego.
 • Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez Nowy Dom Okna Sp. z o.o. dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych ze Spółką (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W wymagających tego przypadkach Spółka ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Nowy Dom Okna Sp. z o.o. deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzać będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:
 • wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w określonych obiektach znajdujących się na terenach należących do Spółki,
 • marketing usług własnych oraz promowanie działalności Spółki i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nią umowami,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Nowy Dom Okna Sp. z o.o., w tym profilowaniu.
 • Osobom, których dane Spółka przetwarza przysługują prawa:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Spółka przechowywała będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa gospodarczego, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Spółki. W odniesieniu do osób, które wyraziły Spółce zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych będą one przechowywane przez nas do chwili odwołania przedmiotowej zgody. Zgodę odwołać można:
 • korespondencyjnie – przesyłając stosowne oświadczenie na adres: Nowy Dom Okna Sp. z o.o. – siedziba: 64-800 Chodzież, ul. Siejaka 29,
 • drogą elektroniczną – przesyłając stosowne oświadczenie na adres: biuro@nowydom-okna.pl
 • osobiście – w siedzibie naszej Spółki.
 • Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z Nowy Dom Okna Sp. z o.o. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, biura obsługi rachunkowo-podatkowej, firmy serwisowe.
 • Spółka, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:
 • telefonicznie: (67) 282 79 24
 • drogą elektroniczną: biuro@nowydom-okna.pl
 • osobiście w siedzibie Spółki – po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

4okna.PL
4 Pory Roku to marka wysokiej jakości okien z PVC stworzona przez
Nowy Dom Okna Sp. z o.o.
Nasze produkty są wybierane przez klientów ceniących jakość i niezawodność zarówno w Polsce, jak i w Europie.


Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000139277 NIP 764-21-00-244, Kapitał zakładowy 1.002.500 PLN

Znajdź dystrybutora

© Copyright 2005 - 2019 Nowy Dom Okna Sp. z o.o. All Rights Reserved. | Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z RODO [GDPR]